ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to N.Y.High School ASEAN Plus
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 นายฐาปกรณ์ อิงเอนุ รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
นายสิทธิพร เนตรแสงศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปลภาษาจีนไทย สถาบันขงจือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เด็กชายสิทธิพล ระจันดา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ขว้างจักรชาย 14 ปี
เด็กหญิงเบญนภา ลาภบุญเรือง ชนะเลิศเหรียญทอง ขว้างจักรหญิง 14 ปี
นายธวัชชัย ทองชาติ ชนะเลิศเหรียญทอง พุ่งแหลนชาย 18 ปี
นายฐาปกรณ์ อิงเอนุ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
แบบฟอร์มโครงการงานแผนงานโรงเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่ารายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 31 ม.ค. 61
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 22 ม.ค. 61
คำสั่งการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 11 22 ม.ค. 61
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์และกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)
รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบแบบฝึก ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 3
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เกมออนไลน์ ที่เม้ามันส์ ที่สุดแห่งปี (883/1) 13 ก.พ. 57
สวัสดีชาวเนินยางที่คิดถึง (1851/1) 23 พ.ค. 55
ลูกศิษย์เก่า คิดถึง รร.เนินยางประชาสามัคคี (2763/6) 16 มี.ค. 55
พบปะทักทายสไตล์เนินยาง (1981/13) 25 พ.ย. 54
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัติกาฬสินธุ์