ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.15 KB 25
แบบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 90.55 KB 32
การกำหนดชิ้นงานเพื่อขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 13.06 KB 42
ปถ.05 ม.5-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 63
ปถ.05 ม.4-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 55
ปถ.05 ม.6-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 48
ปถ.05 ม.6-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 48
ปถ.05 ม.5-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
ปถ.05 ม.5-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 70
ปถ.05 ม.4-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 71
ปถ.05 ม.3-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 50
ปถ.05 ม.3-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 79
ปถ.05 ม.3-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 55
ปถ.05 ม.2-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 59
ปถ.05 ม.2-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 59
ปถ.05 ม.2-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 57
ปถ.05 ม.1-3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 61
ปถ.05 ม.1-2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 60
ปถ.05 ม.1-1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 65
การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (SSR) 2/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.61 KB 893
เอกสารการเรียนนอกระบบ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.81 KB 110
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 952