แนะนำบุคลากร
นางยุภาวดี มีตา
นางสาวกมลเนตร คำไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน