แนะนำบุคลากร
นางสาวกมลเนตร คำไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน