ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมะนิดา จำปาเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิชิต อนันเอื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมนัญญา คาดีวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ สุนาอาจ
ครู คศ.1