ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมะนิดา จำปาเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชิต อนันเอื้อ
ครู คศ.1

นางสาวนิรชร รินทราช
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมนัญญา คาดีวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี