กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ สุนาอาจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3