ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมะนิดา จำปาเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชิต อนันเอื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิรชร รินทราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวมนัญญา คาดีวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3