ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.พ. 59 ถึง 05 มี.ค. 59 29 กุมภาพันธ์ 2559 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 59 ถึง 05 มี.ค. 59 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 58 วันคริสต์มาส

21 ธ.ค. 58 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

17 ธ.ค. 58 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

14 ธ.ค. 58 ถึง 15 ธ.ค. 58 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

10 ธ.ค. 58 หยุดวันรัฐธรรมนูญ

08 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

07 ธ.ค. 58 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ