ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

-         -เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

-         - นักเรียนทุกระดับชั้นรับสมุดและอุปกรณ์การเรียน

 - นักเรียนทุกระดับชั้นรับตารางเรียน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กลุ่มบริหารงานวิชาการ
15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี กลุ่มบริหารงานทั่วไป