หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) จำนวน 9 ห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทย์-คณิตฯ จำนวน 1 ห้องเรียน และสายศิลป์-ภาษา จำนวน 1 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทย์-คณิตฯ จำนวน 1 ห้องเรียน และสายศิลป์-ภาษา จำนวน 1 ห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ จำนวน 2 ห้องเรียน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.32 KB