คณะผู้บริหาร

นางสาวกมลเนตร คำไสย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุภาวดี มีตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนุสรณ์ รังคะราช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทิน ภูติโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุวัจน์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางวัฒนาพร รังคะราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายดร ศรีสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ