กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทวีทรัพย์ ธรรมประชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3