กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทวีทรัพย์ ธรรมประชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเกสร น้อยชื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรนภา มังลา
วิทยากรด้านสาธารณสุข
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2