ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชาญ ทองจรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมหมาย อัมลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเกสร น้อยชื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2