ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทวีทรัพย์ ธรรมประชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกสร น้อยชื่น
ครูอัตราจ้าง