ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชาญ ทองจรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมหมาย อัมลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัตนาภรณ์ รังคะราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3