ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชาญ ทองจรัส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกสร น้อยชื่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2