ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เมืองคร สิริสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ รินทราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ ยนต์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ ยนต์พันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ภูแข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ภูแข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ภูแข
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายใบ ไชยศรี
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ จิตจักร
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2528