พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
               พัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 
               กระจายอำนาจการบริหารและบริหารการศึกษาตามนโยบาย
 
               นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
               ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
               ทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรม
 
              สร้างเสริมนิสัยให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
              ให้บริการและร่วมมือกับชุมชน
 
 
เป้าประสงค์
 
เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
ดำรงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข