วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์/ปรัชญา / คำขวัญ / คติพจน์ / ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
 
" เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลากหลายแหล่งเรียนรู้
มุ่งสู่คุณภาพอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น"
 
เอกลักษณ์
 
" โรงเรียนมีความเป็นอาเซียนทั้งด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ "
 
อัตลักษณ์
 
"นักเรียนมีบุคลิกภาพดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้"
 
คำขวัญ
 
"วิชาดี มีวินัย น้ำใจงาม"
 
 
ปรัชญา
 
"โยคาเว ชายเต ภูรี"
 ปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ
 
คติพจน์
 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
ต้นยาง
 
 
 
สีประจำโรงเรียน