ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัชนีย์วรรณ จันทะคุณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศักดา ม่วงนิกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวบังอร ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3