ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบังอร ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศักดา ม่วงนิกร
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ หาศิริ
ครู คศ.3

นางสาวกิตติพร ทิศาลา
ครูอัตราจ้าง