ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
    โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ริมถนนสาย อำเภอคำม่วง - สมเด็จ หมู่ 10 บ้านสูงเนิน ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสภาตำบลโพนมีมติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน“โคกสร้างคำ”จำนวน 320 ไร่เป็นที่ตั้งโรงเรียน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยสภาตำบลโพน มอบโต๊ะ เก้าอี้ และอาคารชั่วคราว 1 หลัง เพื่อใช้ในการจัดการการเรียนการสอน โดยรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรกจำนวน 96 คน ทางราชการได้มอบหมายให้ นายสถิตย์ จิตจักร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำม่วง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สภาตำบลโพน มอบโต๊ะ เก้าอี้ และอาคารชั่วคราว 1 หลัง
   
     1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายใบ ไชยศรี ไปรักษาการใน ตำแหน่งครูใหญ่
มีครู-อาจารย์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 คน นักการ 1 คน

    ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนแม่แบบในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

    ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและโครงการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

    1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายใบ ไชยศรีไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูลรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    5 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมภพ ยนต์พันธ์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
   
    5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    ปี พ.ศ.2534 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนที่บ้านโคกก่อง ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ และโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นายสมภพ ยนต์พันธ์ เป็นผู้ดูแลสาขา

    ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ตั้งโรงเรียนสาขาให้เป็นเอกเทศ นามว่า โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม

    26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    ปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสาขา บ้านโพน อำเภอ คำม่วง โรงเรียนแต่งตั้งให้ นายวิเชียร ไมยะปัน เป็นผู้ดูแลสาขา

    ปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) งบประมาณ 8,143,000 บาท และได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้อยู่ในโครงการ รพชส.

    ปี พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง และให้นายชารี ภูแข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    1 ตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายชารี ภูแข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    ปี พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียน สาขาตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

    ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้โอนสังกัดจาก กรมสามัญศึกษา เป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    1 ธันวาคม 2546 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้ นายสมภพยนต์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม  ต. โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    ปี พ.ศ.2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้ นายสมภพ ยนต์พันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

    2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้โอนสังกัดจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

    ปัจจุบันโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานบริการ  และพนักงานจ้างทั่วไป แยกเป็น ผู้อำนวยการ 0 คน รองผู้อำนวยการ 1 คน ข้าราชการครู 29 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)  1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้างตามภาระกิจ 4 คน พนักงานจ้างชั่วคราว 3 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 คน

    ปีการศึกษา 2563 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 17 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  455 คน
โดยมี นายอรุณ  อิ่มสง่า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี