ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน สำรวจเมื่อ16 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

44

42

86

ม.2

49

37

86

ม.3

53

42

95

รวม

146

121

267

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

27

33

60

ม.5

35

42

77

ม.6

38

34

72

รวม

100

109

209

รวมทั้งสิ้น

246

230

476