ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน สำรวจเมื่อ 28 มิถุนายน 2556

ระดับชั้น

ชั้นปี

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1

46

53

99

ม.2

49

59

108

ม.3

75

48

123

รวม

170

160

330

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4

38

40

78

ม.5

30

52

82

ม.6

57

43

100

รวม

125

135

260

รวมทั้งสิ้น

295

295

590