ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา ทาระจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
ครู คศ.3

นางอาลิษา ยนต์พันธ์
ครู คศ.2

นางวิไล คาดีวี
ครู คศ.2

Mr.Pierre-Damien Weber
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นายวิชาญ อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง