ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิไล คาดีวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา ทาระจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอาลิษา อนันเอื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Ms.Shirley Lagmay Benitez
ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss.Lu Chuyun
ครูสอนภาษาจีน