กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา ทาระจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางอาลิษา ยนต์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิไล คาดีวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิชาญ อารีเอื้อ
ครูสอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอิสรา ทะนาจันทร์
ครูสอนภาษาจีน