ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาณิสรา ทาระจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอาลิษา ยนต์พันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิไล คาดีวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Ms.Shirley Lagmay Benitez
ครูสอนภาษาอังกฤษ