ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to Nernyangprachasamakkee school
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเปิดเรียนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศการเปลี่ยนรูปเเบบการจัดการเรียนการสอน
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /2464
ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบ2 ประจำปีการศึกษา 2564
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดการเต้นระบำจีน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑา ที่เข้าร่วมการเเข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2564 (2)
ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑา ที่เข้าร่วมการเเข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2564
นายกิตติพงษ์ นันภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด ชาย
นายศตวรรษ รังคะราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเร
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร
แนะนำบุคลากร
นางสาวทัศนีย์ หาศิริ
นายกฤษฎา ทิพวงค์
นายทวีทรัพย์ ธรรมประชา
นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ สุนาอาจ
นางสาวสุดา สายสินธุ์
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีชาวเนินยางที่คิดถึง (2276/1) 23 พ.ค. 55
ลูกศิษย์เก่า คิดถึง รร.เนินยางประชาสามัคคี (3168/6) 16 มี.ค. 55
พบปะทักทายสไตล์เนินยาง (2452/13) 25 พ.ย. 54
เอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
แบบฟอร์มโครงการงานแผนงานโรงเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ข่าวการศึกษา
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การประชุมแผนการพัฒนาการเรียนภาษาจีน 25 ม.ค.62 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหาร

นายอรุณ อิ่มสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัติกาฬสินธุ์