ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Welcome to Nernyangprachasamakkee school
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563
สวัสดีปีใหม่ 2564
ประวัตินักกีฬาคบเพลิง เนินยางเกมส์ ครั้งที่ 35
การเเข่งขันกีฬาภายใน เนินยางเกมส์ ครั้งที่ 35
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563
วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563
แนะนำบุคลากร
นางสาวทัศนีย์ หาศิริ
นายกฤษฎา ทิพวงค์
นายทวีทรัพย์ ธรรมประชา
นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ สุนาอาจ
นางสาวสุดา สายสินธุ์
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
นายกิตติพงษ์ นันภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขย่งก้าวกระโดด ชาย
นายศตวรรษ รังคะราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
นายสุกัณฑ์ มาศประสงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
นายณัฐพล ท้าวรถ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล ชาย
นายธนพล นาเมืองรักษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุ่มน้ำหนัก ชาย
นายสิทธิพล ระจันดา ได้รับรางวัลชนะเลิศ พุ่งแหลน ชาย
ภาพกิจกรรม
เอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
แบบฟอร์มโครงการงานแผนงานโรงเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเร
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ E-REE Model
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีชาวเนินยางที่คิดถึง (2209/1) 23 พ.ค. 55
ลูกศิษย์เก่า คิดถึง รร.เนินยางประชาสามัคคี (3103/6) 16 มี.ค. 55
พบปะทักทายสไตล์เนินยาง (2373/13) 25 พ.ย. 54
ข่าวการศึกษา
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การประชุมแผนการพัฒนาการเรียนภาษาจีน 25 ม.ค.62 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหาร

นายอรุณ อิ่มสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัติกาฬสินธุ์