Welcome to Nernyangprachasamakkee school
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ื1 ปีการศึกษา 2566
พิธีมอบประกาศนียบัตรเเละปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ NY.Open Houes ประจำปีการศึกษา 2566
เเนวทางเเละมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ความภาคภูมิใจของเราชาวเนินยางฯ
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโตชิโอะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเเละมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีน
ขอเเสดงความยินดีกันนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีน
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน RERU Cover dance 2021
เผยแพร่ผลงานครูและบุคลกรทางการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เด็กดีของชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนร่วมมือแบบ STAD
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโรงเร
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเนินยาง ประชาสามัคคี อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสิ
แนะนำบุคลากร
นางยุภาวดี มีตา
นางสาวกมลเนตร คำไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สวัสดีชาวเนินยางที่คิดถึง (2601/0) 23 พ.ค. 55
ลูกศิษย์เก่า คิดถึง รร.เนินยางประชาสามัคคี (3510/2) 16 มี.ค. 55
พบปะทักทายสไตล์เนินยาง (2787/2) 25 พ.ย. 54
เอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
แบบฟอร์มโครงการงานแผนงานโรงเรียน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
ข่าวการศึกษา
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
การประชุมแผนการพัฒนาการเรียนภาษาจีน 25 ม.ค.62 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหาร

นางสาวกมลเนตร คำไสย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังวัติกาฬสินธุ์