ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัฒนาพร รังคะราช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนิตพร สินตะพัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมพร อนันตะบุศย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุรศักดิ์ เชยชะนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุดารัตน์ ภูติโส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1