ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพนิตพร สินตะพัด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัฒนาพร รังคะราช
ครู คศ.3

นางสาวสุดา สายสินธุ์
ครู คศ.3

นางธิติมา เสียงเพราะ
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ เชยชะนันท์
ครู คศ.1

นางสาวสุดารัตน์ ภูติโส
ครูอัตราจ้าง