กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุดา สายสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวัฒนาพร รังคะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางพนิตพร สินตะพัด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2