คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา ดีประวี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ สายทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ้งไพลิน สาระจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารยา ทองจรัส
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาชนก ไลยมาร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติกา จันทะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเเก้วกิริยา ผารุธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเเพรวพราว คาดีวี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติกานต์ บุตรวัง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช ผลจรัส
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิวิมล ทองอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ เย็นเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติยา มังตรา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภคิน เทศารินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภากร ลุนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายานพาหนะ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ท้าวรถ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ จันทะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ อันทรบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารินทร์ โตสวน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศตวรรษ รังคะราช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรักษิต ศักวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวลี พ่อสียา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล คำมา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลิตา ยอดมาลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมลวรรณ ไชยสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1