ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิษา มังคะรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.ุ5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลดาวรรณ โครตรักษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ นามมันสา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายธาร สิงชู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ พาลี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุภิสรา โครตเศรษฐี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรายุทธ บุตรวัง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สารจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกัณฑ์ มาศประสงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติคุณ ยันชัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ ไชยกุมาร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพาทิศ บุตรวัง
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1