ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ สุโพธิ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนวิน เกษแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิดา สุริยะแก่นทราย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริศนา โสภากุล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัศมี พรมโสฬส
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทองทศ จันทะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายบูรพา สุขพอดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวริสรา บุปผาวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกลักษณ์ อรรถประจง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรินทร์ หงษ์ชูตา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ ขินานา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรัลพร โคตรโยธา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร เนตรแสงสี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ เทศารินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1