ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ อิ่มสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนุสรณ์ รังคะราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสถิตย์ เทศารินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุทิน ภูติโส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล