ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอรุณ อิ่มสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

นายสุทิน ภูติโส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายอนุสรณ์ รังคะราช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสถิตย์ เทศารินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอมรรัตน์ อุดมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ