ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเลไลย์ ประดับคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชินดนัย สายโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1