ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชินดนัย สายโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางมะนิดา จำปาเงิน
ครู คศ.3

นางสาวเลไลย์ ประดับคำ
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครู คศ.2

นายวิชิต อนันเอื้อ
ครู คศ.2

นายกฤษฎา ทิพวงค์
ครู คศ.2

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครู คศ.2

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ครู คศ.1