ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชินดนัย สายโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ศรีปาน
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1