กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชินดนัย สายโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางมะนิดา จำปาเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวิชิต อนันเอื้อ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกฤษฎา ทิพวงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2