ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเลไลย์ ประดับคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายชินดนัย สายโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครู คศ.2

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครู คศ.1

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ครู คศ.1