ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเลไลย์ ประดับคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดร ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายชินดนัย สายโรจน์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร รัตน์แสง
ครู คศ.2

นางสาวเกศสุดา หงษ์ชูตา
ครู คศ.1

นายคงคา ศรีประเสริฐ
ครู คศ.1

นายชัยโรจน์ ตาสาโรจน์
ครู คศ.1