ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสถิตย์ เทศารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ รังคะราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสุทิน ภูติโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอลิษา ไมยะปัน
ครู คศ.2