ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสถิตย์ เทศารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุสรณ์ รังคะราช
ครู คศ.3

นายสุทิน ภูติโส
ครู คศ.2

นางสาวอลิษา ไมยะปัน
ครู คศ.2