กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ ดุลนีย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุสรณ์ รังคะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุทิน ภูติโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสถิตย์ เทศารินทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอลิษา ไมยะปัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3