ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัจน์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาณุพงศ์ รินทราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3