ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัจน์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปรารถนา ทวาศรี
ครูอัตราจ้าง