กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวัจน์ ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเฉลิมชัย เทศารินทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1