ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวัจน์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพโรจน์ เห็มแม้นหมัด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2