บุคลากรทางการศึกษา

นางพรสวรรค์ ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายอดิศักดิ์ จันทะวัน
พนักงานทั่วไป

นางแสงดาว เนติบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอาทิตย์ บุตรวัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกฤษกร ดอนเหลือม
พนักงานขับรถ

นางสาวดลพร ดุลนีย์
แม่บ้าน

นายอาวุธ ศรีคิรินทร์
พนักงานขับรถ