ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายสมเกียรติ ภูติโส
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นายสงกรานต์ ม่วงเกิน
พนักงานทั่วไป

นายมนตรี นังตะลา
ลูกจ้างชั่วคราว