ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายสมเกียรติ ภูติโส
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นางสาวมนัญญา คาดีวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางพรสวรรค์ ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายมนตรี นังตะลา
พนักงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์ จันทะวัน
พนักงานทั่วไป

นางแสงดาว เนติบุตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอาทิตย์ บุตรวัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายกฤษกร ดอนเหลือม
พนักงานขับรถ